Algemene voorwaarden

1. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle soorten bestellingen en producten. Akkoord wordt verklaard zodra de klant een bestelling bevestigt, dit kan per e-mail, brief, ondertekening van de bestelbon, of elk ander communicatiemiddel. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien schriftelijk of per e-mail akkoord is verklaard door Lecocq Grootkeukens, of indien specifieke voorwaarden op de bestelbon of factuur worden vermeld.

2. Aanvullende voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen worden uitgebreid door aanvullende regels op de bestelbon of factuur. De klant kan hier niet van afwijken.

3. Offertes

Alle bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de huidige waarden van lonen, materialen en diensten. Prijsoffertes zijn tien kalenderdagen geldig na opmaak en verzending. Indien de waarden na deze periode wijzigen, behouden wij ons het recht voor de prijzen aan te passen.

4. Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

De leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen zijn enkel ter informatie en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Klachten

Klachten over de levering moeten binnen acht kalenderdagen na de levering worden ingediend, en in ieder geval vóór gebruik of doorverkoop van de goederen. Klachten over de factuur moeten schriftelijk worden ingediend binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum, met vermelding van de datum en het nummer van de factuur of leveringsbon. Niet-naleving van deze voorwaarden geeft ons het recht om de klacht als nietig te beschouwen.

6. Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, evenals een forfaitaire vergoeding.

7. Annulatie

Bij annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, onder voorbehoud van het recht om een hogere schadevergoeding te eisen.

8. Eigendom

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat ze volledig zijn betaald. Het risico gaat echter over op de koper bij contractsluiting of ondertekening van de leveringsbon.

9. Overige

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken of vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn hoofdzetel heeft. Bestellingen zijn slechts bindend na schriftelijke orderbevestiging. We behouden ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen bij overmacht, faillissement of andere wijzigingen in de juridische toestand van de koper. Kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn niet inbegrepen in de forfaitaire schadevergoeding. Betaling voor diensten dient in drie termijnen te worden voldaan.

Bij niet-betaling behouden we ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten, en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Vervoerskosten zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.